Đội ngũ thực hiện chương trình cộng sinh đa văn hoá

  • “Người thực hiện cộng sinh đa văn hoá” là cụm từ chỉ nguồn nhân lực gánh vác sứ mệnh tạo ra một xã hội cộng sinh trong đó có bao hàm cả những người có mối quan hệ kết nối với nước ngoài, với năng lực quan sát sắc bén và khả năng thấu hiểu đối với vấn đề di dân cũng như các vấn đề về nhân quyền đi kèm.
  • Những sinh viên hoàn thành chương trình học trên lớp theo quy định sẽ được chứng nhận là “Lực lượng hỗ trợ cộng sinh đa văn hoá”. Hơn thế, nếu hoàn thành thêm việc học dưới hình thức tham gia thực tiễn chương trình hỗ trợ, sinh viên sẽ được chứng nhận là “Người thực hiện cộng sinh đa văn hoá”.

Các môn học bắt đầu khai giảng từ năm 2016
Các môn học bắt đầu khai giảng từ năm 2017
Các môn học bắt đầu khai giảng từ năm 2018