Xem tại đây các thông tin liên quan đến y tế

Tổ chức phi lợi nhuận MIC Kanagawa
mickanagawa.web.fc2.com/
(Tiến hành hỗ trợ về phương diện phái cử phiên dịch y tế đối với những người có mối liên hệ với nước ngoài, chủ yếu tập trung vào đối tượng sinh sống trong tỉnh Kanagawa)

Trang website có đăng Bảng câu hỏi y tế bằng nhiều ngôn ngữ
http://www.kifjp.org/medical/index.html
(Cung cấp Bảng câu hỏi về tình trạng sức khoẻ cần khai trước khi khám chữa bằng nhiều ngôn ngữ)