Xem tại đây về tổng quan xu hướng đa ngôn ngữ, đa văn hoá

Trung tâm nghiên cứu giáo dục đa ngôn ngữ đa văn hoá Trường đại học ngoại ngữ Tokyo
www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/
(Cung cấp các thông tin chi tiết với tư cách là cơ quan nghiên cứu, giáo dục hàng đầu về đa ngôn ngữ, đa văn hoá)

CLAIR – Hiệp hội quốc tế hoá địa phương
www.clair.or.jp/
(Cung cấp các thông tin chi tiết về đa ngôn ngữ, đa văn hoá từ góc độ hành chính)

Trung tâm cộng sinh đa văn hoá Tokyo
tabunka.or.jp/
(Thông qua sự hướng dẫn phụ đạo về tiếng Nhật và hỗ trợ học tập, hiện thực hoá một xã hội cộng sinh đa văn hoá)

Quỹ giao lưu quốc tế tỉnh Kanagawa
www.kifjp.org/
(Đang nỗ lực nhằm xây dựng một cộng đồng khu vực cộng sinh đa văn hoá tại Tỉnh Kanagawa)

Earth Plaza (Plaza của tỉnh Kanagawa dành cho người dân trên toàn địa cầu)
www.earthplaza.jp/
(Tại đây, tổ chức các sự kiện, hội thảo nhằm tăng cường hiểu biết về vấn đề quốc tế, hoà bình quốc tế, các vấn đề trên quy mô toàn cầu v..v)

Liên hiệp dân di cư (Mạng lưới liên kết trên toàn quốc của người dân di cư)
migrants.jp/
(Là tổ chức tiến hành hỗ trợ những người có mối liên hệ với nước ngoài, chủ yếu tập trung xử lý các vấn đề về nhân quyền)

イクリスせたがや
icris-setagaya.com/
(多文化共生のための子育てに関する活動をしています)