Tạp chí điện tử, Mailing List

Trung tâm nghiên cứu giáo dục đa ngôn ngữ, đa văn hoá Trường đại học ngoại ngữ Tokyo: Tạp chí điện tử
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/mailmagazine.html

Tạp chí điện tử CLAIR
http://www.clair.or.jp/j/mailmagazine/index.html

Mailing List cộng sinh đa văn hoá tỉnh Kanagawa – Quỹ giao lưu quốc tế tỉnh Kanagawa
www.kifjp.org/maillist

Mailing List giao lưu quốc tế Yokohama – Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Yokohama
www.yoke.or.jp/6johoteikyo_koho/6johoteikyo.html