Khái quát nội dung dự án

Khái quát nội dung dự án

Để xúc tiến quá trình toàn cầu hoá của các trường đại học, cần phải hiểu rằng sẽ có ít nhất hai xu hướng diễn ra quá trình toàn cầu hoá này. Một là quốc tế hoá một cách truyền thống, và những đóng góp đối với cộng đồng quốc tế hay biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh được xếp vào nhóm này. Một xu hướng khác có thể thấy khi nhìn vào đất nước Nhật Bản hiện nay, với bối cảnh xã hội dân số đang giảm mạnh, đã có rất nhiều người sống và sinh hoạt trên đất nước Nhật Bản trong mối quan hệ kết nối với nhiều quốc gia trên thế giới. Việc đào tạo nguồn nhân lực có thể đáp ứng được cả với nhu cầu “Quốc tế hoá hướng nội” nói trên, chính là nhiệm vụ của các trường đại học. Trường đại học Meiji Gakuin trong nhiều năm nay, đã tích cực thực hiện một nền giáo dục đáp ứng được nhu cầu quốc tế hoá nói trên nhờ việc xúc tiến các chính sách thúc đẩy mạnh hoạt động du học và giảng dạy tiếng Anh. Dự án này, ngoài việc đáp ứng xu hướng quốc tế hoá thứ nhất, còn là động thái để đáp ứng nhu cầu “Quốc tế hoá hướng nội”, vì vậy, dự án đặt ra mục tiêu là đào tạo ra các sinh viên vượt qua được những giới hạn cố hữu về văn hoá, tôn giáo, dân tộc và có thể hiểu được nhiều giá trị quan phong phú. Hơn thế, dự án cũng đặt ra kế hoạch đào tạo những sinh viên có thể trở thành nguồn nhân lực gánh vác một xã hội cộng sinh mà trong đó bao gồm những con người có mối quan hệ gắn kết với xã hội quốc tế, với khả năng quan sát sắc bén và thấu hiểu đối với vấn đề di dân cũng như những vấn đề về nhân quyền phát sinh kèm theo vấn đề này. Qua đó, dự án có thể đóng góp thực chất cho quá trình toàn cầu hoá xã hội Nhật Bản.

ve_summary